Бабинська громада

Рівненська область, Рівненський район

ПОЛОЖЕННЯ про методичну роботу у системі освіти Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади

 

                                                                                                                       ПОЛОЖЕННЯ
                                                                               про методичну роботу у системі освіти
                                                                Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення
Методична робота в закладах освіти Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до Програми розвитку освіти Бабинської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.
Методична робота – це цілісна система взаємозалежних дій і заходів (аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності), спрямованих на всебічне удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів, закладів освіти в цілому, а загалом – на підвищення якості освітньої діяльності, досягнення оптимального рівня якості освіти, виховання та розвитку компетентного випускника.
Мета методичної роботи: надання реальної, дієвої допомоги педагогам, класним керівникам, вихователям, іншим педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь, властивостей та якостей особистості, необхідних для сучасного педагога; створення атмосфери зацікавленості в підвищенні кваліфікації (педагогічної майстерності), пріоритету педагогічної компетентності, творчих пошуків педагогічних колективів.
Основні принципи методичної роботи:
1. Науковість. Реалізація цього принципу містить у собі глибокий аналіз конкретного стану справ у закладі освіти, вивчення найважливіших аспектів особистості і діяльності педагогічних працівників.
2. Зв’язок з життям, актуальність вимагає урахування не тільки глобальних проблем сучасності, але й проблем, близьких педагогічному колективу навчального закладу.
3. Системність вимагає підходу до методичної роботи як цілісної системи, оптимальність якої залежить насамперед від єдності мети, задач, змісту, форм і методів роботи з педагогічними працівниками, від спрямованості на
високі кінцеві результати, передбачає також керованість, плановість усієї методичної роботи.
4. Комплексний характер передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з питань дидактики і окремих методик, теорій виховання, психології і фізіології, педагогічної етики і розвитку загальної культури тощо).
5. Систематичність, послідовність, наступність, безперервність передбачають повне охоплення педагогічних працівників різними формами методичної роботи протягом усього навчального року, перетворення методичної роботи в частину системи безперервної освіти.
6. Творчий характер методичної роботи (максимальна активізація педагогічних працівників) передбачає створення в освітній галузі ОТГ власної системи разом із педагогічними працівниками, що забезпечує діюче стимулювання творчих пошуків педагогів.
7. Конкретність передбачає урахування особливостей освітньої системи закладів освіти, диференційований підхід до учасників освітнього процесу.
8. Спрямованість методичної роботи націлює організаторів методичної роботи на пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямків підвищення кваліфікації та форм роботи з педагогічними працівниками.
9. Єдність теорії і практики спрямована на усунення двох небажаних крайностей:
а) недооцінки ролі і значення теорії й зайвої теоретичності методичної роботи;
б) розриву між теорією з проблемами освітнього процесу та практичної частини.
10. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи передбачає гнучке реагування на всі зміни, перебудову в разі потреби методичної роботи.
11. Колективний характер методичної роботи при розумному сполученні загальношкільних, групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових та добровільних форм і методів методичної роботи
і самоосвіти педагогічних працівників, створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.
Пріоритетні завдання методичної роботи:
1.побудова нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;
2.проведення методичних заходів в мережевій структурі на основі компетентнісного підходу;
3.дисемінація інноваційного досвіду методичної діяльності усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів;
4.забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору;
5.створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів;
6. упровадження інклюзивного навчання;
7.утвердження нового професійного світогляду, творчої активності педагогів.
2. Організація та структура методичної роботи
2.1. Структура методичної роботи – це сукупність взаємопов’язаних різних видів методичної роботи, визначених на певний термін, яка складається із взаємодіючих елементів, що відповідають меті і завданням, котрі стоять перед закладами освіти та втілюються у різних формах, методах і засобах:
- Методичні об’єднання;
- Творчі групи вчителів;
- Семінари;
- Школи педагогічного досвіду;
- Школи методичної майстерності;
- Школи молодого педагога;
- Майстер-класи;
- Конкурси та ярмарки педагогічної майстерності.
В організації методичної роботи та в її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи освіти, відповідні нормативно-правові документи.
2.2. Структура методичної роботи забезпечує:
 надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги педагогічним працівникам;
 організаційно-методичний супровід освітнього процесу закладів дошкільної освіти в умовах варіативності програм і забезпечення наступності між дошкільним та початковим рівнями освіти;
 методичний супровід освітнього процесу в умовах упровадження Державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та базової загальної середньої освіти;
 забезпечення якісного методичного супроводу роботи з інтелектуально обдарованою молоддю;
 спрямування роботи вчителів випускних класів на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; переорієнтація практики виховної роботи в закладах освіти у напрямі створення безпечного середовища для дітей, налагодження діалогу та довіри між педагогами, учнями та батьками;
 забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної допомоги дітям;
 упровадження інклюзивного навчання;
 організації профільного навчання;
 вивчення, узагальнення, поширення і впровадження ефективного педагогічного досвіду педагогічних працівників;
 здійснення методичного супроводу освітнього процесу в закладах освіти;
 забезпечення безперервності навчання керівних і педагогічних кадрів шляхом курсів підвищення кваліфікації, запровадження у міжкурсовий період активних форм підвищення їх професійної майстерності.
2.3. Координує методичну роботу в системі освіти Бабинської об’єднаної територіальної громади провідний спеціаліст з освіти Бабинської сільської ради.
Провідний спеціаліст з освіти бере участь у підготовці та проведенні семінарів, інших методичних заходів, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, роботу предметних методичних об’єднань, погоджує план роботи методичних об’єднань, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів.
2.4. Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності методичних об’єднань у вигляді окремого розділу річного плану роботи Бабинської сільської ради.
3. Робота методичних об’єднань.
3.1. Методичне об’єднання (далі МО) – структурний підрозділ методичної роботи в системі освіти Бабинської об’єднаної територіальної громади, який координує методичну, організаційну роботу вчителів кількох споріднених навчальних предметів.
МО здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, середньої освіти та позакласну діяльність із предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти згідно з рівнями, визначеними законодавством.
3.2. Структура МО включає усіх учителів закладів освіти за галузями знань державного компонента освіти. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників. Підрозділами МО можуть бути творчі групи вчителів.
3.3. Методичні об’єднання – це творчі об’єднання вчителів та керівників закладів освіти
 Суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів (українська мова та література, зарубіжна література, іноземна мова, історія, мистецтво, музика, громадянська освіта);
 Природничого та здоров’язберігаючого циклів (фізика, астрономія, біологія, хімія, екологія, географія, економіка, основи здоров’я, фізична культура);
 Математики та предмети технологічного циклу (математика, технології, інформатика);
 Початкових класів;
 Виховної роботи, соціально-психологічного супроводу, Захисту Вітчизни;
 Дошкільної освіти;
 Директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи.
МО створюються з метою забезпечення умов для ефективної методичної роботи вчителів та реалізації їхніх творчих задумів.
3.4. Загальну координацію роботи МО здійснює голова методичної ради.
3.5. Зміст роботи МО включає такі напрямки діяльності:
 забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання вихованців та учнів;
 підвищення рівня загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;
 виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації освітнього та виховного процесу;
 забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
 створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
3.6. Керує методичним об’єднанням керівник із числа педагогічних працівників одного із закладів освіти Бабинської ОТГ, що призначається розпорядженням сільського голови, з відповідною фаховою освітою, якому за результатами атестації встановлена, як правило, перша або вища кваліфікаційна категорія та за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років. Керівник МО підпорядковується голові методичної ради та керівнику закладу освіти.
3.7. За керівництво методичним об’єднанням педагогічному працівнику провадиться доплата в розмірі 15% ставки заробітної плати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (зі змінами та доповненнями)». Відповідно до пункту 40 підрозділу В розділу V Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти конкретний розмір доплати установлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом. Результативність методичної роботи враховується при проведенні атестації педагогічних працівників і є підставою для матеріального та морального заохочення.
3.8. У своїй діяльності голова МО керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією і законами України, указами Президента та рішеннями Уряду, органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання, а також Статутом і локальними правовими актами закладу освіти, наказами і розпорядженнями директора та рішеннями ради.
4. Посадові обов’язки керівника МО:
4.1. Голова МО планує роботу на кожен навчальний рік, виходячи із завдань і основних напрямів діяльності, визначеними органами управління освітою, представляє на затвердження начальнику відділу освіти.
4.2. Організовує поточне і перспективне планування роботи МО і своєї діяльності (річний і місячний плани роботи, циклограма роботи, розклад консультацій, перспективний та річний плани підвищення кваліфікації та проходження атестації вчителями МО тощо).
4.3. Створює і веде банк даних учителів МО за відповідною формою, визначає їх потреби у підвищенні професійної майстерності.
4.4. Відвідує уроки та інші заходи, що проводяться вчителями-предметниками, аналізує їх і доводить результати до відома вчителів МО.
4.5. Відстежує своєчасну підготовку і проведення предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних марафонів учителями МО, узагальнює та аналізує результати і подає їх провідному спеціалісту з освіти.
4.6. Узагальнює інформаційно-аналітичні матеріали з питань діяльності МО і 2 рази на рік (грудень, червень) готує узагальнений аналітичний матеріал і подає його провідному спеціалісту з освіти.
4.7. Забезпечує методичну допомогу вчителям МО в освоєнні інформаційних програм і технологій, оволодіння методикою підготовки і проведення загальних заходів (олімпіади, конкурси тощо), організує просвітницьку роботу для вчителів МО, консультує їх із питань організації навчально-методичної роботи.
4.8. Організує проведення навчальних занять для молодих спеціалістів.
4.9. Організує методичну допомогу вчителям МО із проблеми індивідуального, дистанційного навчання, бере участь (за згодою) у нарадах та інформує про підсумки діяльності вчителів МО.
4.10. Відвідує будь – які заходи, що проводять учителі, для надання методичної допомоги і здійснення систематичного контролю якості їх проведення.
4.11. Представляє вчителів МО за успіхи в роботі, активну участь у інноваційній і методичній діяльності до нагородження.
4.12. Визначає функціональні обов’язки членів МО.
5. Права та обов’язки членів МО, учасників методичної роботи
Участь у методичній роботі є професійним обов`язком для всіх педагогічних працівників, які повинні:
 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність.
 мати особисту програму професійної самоосвіти.
 брати активну участь у розробці відкритих заходів.
 брати участь у роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.
 кожному учаснику методичної роботи необхідно знати тенденції розвитку методики викладання відповідного предмета, Закон України «Про освіту», нормативні документи.
 володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності тощо.
 створювати Банк методичних розробок, тестів, діагностик, які сприяють поліпшенню якості освіти.
 вести картотеку ППД із предмету, який викладає.
 використовувати інноваційні технології під час проведення уроків та позакласних заходів.
 обговорювати актуальні питання навчання і виховання, пошук ефективних форм ведення уроків.
 вивчати досвід колег інших шкіл ОТГ в ході відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, творчих групах; впровадження його в практику роботи.
 систематично проводити відкриті уроки, виховні заходи з обов’язковим самоаналізом та аналізом.
 ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
 розробляти та створювати методичні рекомендації з питань освіти, виховання та розвитку, які не суперечать чинному законодавству.
 вивчати й аналізувати освітні програми, підручники, інструкції та рекомендації МОН України, тощо.
 обговорювати та аналізувати результати конкурсів.
 брати участь у місячниках, декадах передового педагогічного досвіду.
 брати участь у різних педагогічних конкурсах.
6. Прикінцеві положення:
6.1. Положення набирає чинності з 1 січня 2019 року (затвердження рішенням сесії Бабинської сільської ради).
6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться рішенням ради.
6.3. Зміни і доповнення до Положення набирають чинності з моменту затвердження рішенням сесії ради.
6.4. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь