Бабинська громада

Рівненська область, Рівненський район

Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Бабинської  сільської ради Рівненської області

110 від «22» січня 2021 року

Сільський голова

______________ Володимир БОЙКО

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Бабинської сільської ради

Рівненської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

Бабин – 2021

 

1. Загальні положення

  1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Відділ) є структурним підрозділом Бабинської сільської ради Рівненської області, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.
  2. Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови ради, цим Положенням і іншими нормативними актами.
  4. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, та інших державних банках у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
  5. Місцезнаходження відділу: 35431, с. Бабин, вул. Незалежності, 1, Рівненського району Рівненської області.
  6. Скорочена назва: ВОКМС Бабинської сільської ради.
  7. Відділ має у своєму складі структурний підрозділ – централізовану бухгалтерію.

 

  1. Мета Відділу

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та спорту, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку освітнього, культурного здоров’язберігаючого простору Бабинської сільської територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу підприємств, установ і закладів, що розташовані на території громади, для задоволення потреб та інтересів об’єднаної територіальної громади.

  1. Основні завдання і функції
  1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області в сферах освіти, культури, молоді та спорту.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері культури і спорту.

3.1.3. Сприяє методичному забезпеченню закладів освіти.

3.1.4. Забезпечує удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти та закладів культури.

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Бабинської сільської територіальної громади.

3.1.7. Забезпечує розвиток мережі спортивних секцій у закладах освіти та координує діяльність організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

   1. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
   2. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.
   3. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.
   4. Готує проекти розпорядчих актів Бабинської сільської ради Рівненської області, її виконавчих органів і сільського голови.
   5. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Бабинської сільської ради Рівненської області.
   6. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
  1. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.

   1. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти та культури.
   2. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
  1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:
   1. Забезпечує в межах визначених законодавством права членів територіальної громади в сферах освіти, культури і спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
   2. Контролює дотримання закладами освіти законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
   3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми Бабинської сільської територіальної громади повної загальної середньої освіти.
   4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах громади.  
   5. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
   6. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.
   7. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.
   8. Розробляє i подає на розгляд Бабинської сільської ради Рівненської області пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури та спорту.
   9. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури та спорту в Бабинській сільській територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
   10. Забезпечує виконання рішень Бабинської сільської ради Рівненської області, виконавчого комітету, розпоряджень Бабинського сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
   11. Аналізує стан освіти, культури та спорту в Бабинській сільській територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної та загальної середньої освіти, оптимізує мережу відповідних закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти Бабинської сільської територіальної громади.
   12. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Бабинської сільської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
   13. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради територіальної громади про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах освіти, сприяє повноцінній інтеграції в освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
   14. Погоджує проекти реконструкції та капітального ремонту закладів освіти.
   15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
   16. Контролює організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
   17. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.
   18. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти.
   19. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
   20. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
   21. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
   22. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
   23. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти.
   24. Впроваджує освітні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, погоджує річні плани роботи закладів освіти та культури.
   25. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти Бабинської територіальної громади.
   26. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
   27. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.
   28. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
   29. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
   30. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.
   31. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації.
   32. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури та спорту.
   33. Здійснює координаційну роботу закладів освіти, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
   34. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
   35. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.
   36. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в закладах освіти та культури і надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
   37.  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та культури, аналізує їх використання.
   38.  Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
   39. Може організовувати та забезпечувати бюджетний процес Відділу та підвідомчих закладів. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих закладів на всіх етапах бюджетного процесу. Затверджує кошторис та приймає  фінансові звіти закладів освіти та культури у порядку встановленому законодавством.
   40. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;
   41. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Права

Відділ має право:

4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури та спорту і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів та спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти.

4.3. Скликати серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити Бабинській сільській раді Рівненської області пропозиції щодо фінансування закладів освіти та культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Бабинської сільської територіальної громади. 

4.5. Вносити раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

4.6. Зупиняти (скасувати) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень.

4.7. Надавати пропозиції сільському голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.8. Надавати пропозиції сільському голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури та мистецтва.

4.10. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів освіти та культури, підпорядкованих відділу.

4.11. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Бабинської сільської ради та виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

 1. Організація роботи відділу
  1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом, який затверджується Бабинською сільською радою Рівненського району Рівненської області.

5.2.1. Працівники Відділу які є посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України призначаються на посаду (на конкурсній основі) і звільняються з посади начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту, згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Працівники Відділу, які не є посадовими особами органів місцевого

самоврядування, призначаються і звільняються начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту згідно з чинним законодавством.

  1. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.
  2. Начальник та спеціалісти відділу, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок сільського бюджету.
  3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.
  4. При відділі може створюватися рада керівників закладів освіти, міжшкільна методична рада, рада освітнього округу, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

 

 1. Керівництво Відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою одноосібно.

6.2. Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

6.2.4. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

6.2.4. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

6.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

6.2.6. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 

 1. Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Бабинської сільської територіальної громади, які виділені на його утримання.

 

 1. Заключні положення

8.1. Сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

8.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Бабинською сільською радою Рівненської області в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар сільської ради                                              Галина ЄХАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь